تقدیر و تشکر مدیر عامل مجموعه 1830 و نیز شرکت سنگین خودرو شهر رانان از رئیس سازمان در هفته حمل و نقل؛

تقدیر و تشکر مدیر عامل مجموعه 1830 و نیز شرکت سنگین خودرو شهر رانان از رئیس سازمان در هفته حمل و نقل؛