تقدیر و تشکر ریاست سازمان از کارمندان و اعضای شورای اسلامی شهر یزد

تقدیر و تشکر ریاست سازمان از کارمندان و اعضای شورای اسلامی شهر یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان روز شنبه 15 اردیبهشت 1397 محمد رضا شفیعی ریاست به همراه معاونین و مدیر روابط عمومی سازمان، به مناسبت هفته شوراها،  قبل از جلسه خود با اعضای شورای اسلامی شهر یزد از کارمندان و نیز اعضای شوراء تقدیر و تشکر به عمل آورد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد