تقدیر ریاست سازمان از مسئول و پرسنل واحد روابط عمومی بمناسبت روز و هفته ارتباطات و روابط عمومی؛

تقدیر ریاست سازمان از مسئول و پرسنل واحد روابط عمومی بمناسبت روز و هفته ارتباطات و روابط عمومی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز شنبه 28 اردیبهشت 98 و بمناسبت روز و هفته ارتباطات و روابط عمومی، محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل از آقایان حسین نیکرخ بعنوان مسئول روابط عمومی و وحید رنگی و محمد رضا سلطانی بعنوان کارشناسان حوزه روابط عمومی سازمان تقدیر و تشکر به عمل آورد.