تعویض پمپ آب و لوله های پمپ پایانه غدیر توسط واحد فنی مهندسی

تعویض پمپ آب و لوله های پمپ پایانه غدیر توسط واحد فنی مهندسی