تشویق رانندگان دو دستگاه اتوبوس توسط ریاست بخاطر حسن انجام وظیفه؛

تشویق رانندگان دو دستگاه اتوبوس توسط ریاست بخاطر حسن انجام وظیفه؛

 محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به صورت سر زده از پایانه های درونشهری سطح شهر بازدید نمود.

 

در این بازدید وی ضمن گفتگو با مسافران و نظرسنجی در مورد کیفیت خدمات، از نظافت اتوبوس ها نیز بازدید به عمل آورده و با توجه به حسن خلق، رعایت نظافت و در پی آن رضایت شهروندان از اتوبوس کد ۳۱۶ و۴۴۲ به رانندگی آقایان سید مصطفی خلیل زاده و سید مصطفی حسینی تشکر و قدردانی کرد و یک شیفت کاری جهت استراحت به صورت تشویقی به نامبردگان اعطاء نمود.