تاریخچه

تاریخچه
 
 
بسمه تعالي
برنامه هاي بلندمدت سازمان تاكسيراني يزد
 
1.    تكميل اطلاعات رانندگان ازطريق دونمونه فرم طراحي شده وتهيه برنامه نرم افزاري آن بمنظور دسترسي آسان به اطلاعات مورد نياز مربوط به رانندگان تحت پوشش سازمان ضمناً اخيراً سازمان نسبت به خريد يكدستگاه دوربين عكس برداري ديجيتالي اقدام ودرحال بااخذ عكس ازطريق دوربين مذكورتصويرهمه رانندگان تاكسي به كامپيوترسازمان منعكس نموده است .
2.       متحدالشكل نمودن لباس رانندگان تاكسي تلفني ها .
3.     متحد الشكل نمودن لباس رانندگان مستقردرفرودگاه -ترمينال مسافربري ترمينال راه آهن .
4.       خريد زمين وساخت ساختمان اداري سازمان ازطريق كمك مالي شهرداري .
5.       افزايش پرسنل رسمي سازمان ازطريق سازمان تفصيلي « پرسنلي سازمان » از 7 نفربه حداقل 20 نفر
6.       دسترسي به منابع ثابت درآمد ازطريق منابع مالي دولت .
7.       راه اندازي سيستم GPS و بكارگيري آن درموارد ضروري . /ح 1361-86