تاریخچه سازمان

تاریخچه سازمان
 تاریخچه سازمان:
پیشینه اتوبوسرانی شهر یزد به سال 1355 باز می گردد که شهرداری تعداد 10 دستگاه اتوبوس بنز خریداری و در شهریورماه همان سال با پنج خط (مسیر) شروع به کار نموده است. باگذشت چندین سال و پیگیری های مسئولین شهرداری و استانداری ،  اساسنامه سازمان اتوبوسرانی شهر یزد  به استناد ماده 84 قانون شهرداریها در سال 1367 به تصویب وزارت کشور رسید. لازم به ذکر اینکه در سال 1367 سازمان اتوبوسرانی با 32 دستگاه اتوبوس و 14 مسیر جهت  سرویس دهی به شهروندان فعالیت داشته است و در حال حاضر  با 236 دستگاه اتوبوس در 59 مسیر در بخش سازمانی و خصوصی مشغول به کار می باشد. همچنین از ابتدای سال 83 امور مینی بوسرانی با 16 مؤسسه تحت  پوشش به سازمان اتوبوسرانی محول گردیده است و هم اکنون در سال 1390 با 18 موسسه و 644 مینی بوس تحت نظارت  در حال انجام خدمت گذاری به مردم شریف یزد می باشد.