تاریخچه تاکسیرانی یزد

تاریخچه تاکسیرانی یزد

تاریخچه تاکسیرانی یزد 

 

اولین خودروی که بعنوان تاکسی درشهردارالعباده بکارگرفته شده از نوع سواری آستین ساخت آمریکا بوده که با اطاق مشکی رنگ و گلگیرهای سفید امرجابجایی را بعهده داشت که پس ازیکسال تعداد آن به هفت دستگاه افزایش یافت و اما میزان اخذ کرایه برای سه نفر مسافر 10 ریال و برای یک نفر 5 ریال بوده است. و اما خودروهایی که تابه امروز در ناوگان تاکسیرانی یزد فعالیت داشته به ترتیب آستین ساخت امریکا ـ مسکویچ ساخت روسیه ـ پابدا ساخت روسیه ـ فوردساخت آلمان ـ فیات ایتالیا وهیلمن ساخت انگلیس ودرحال حاضر پیکان ساخت ایران میبیاشد.

      پس از تصویب هیئت محترم وزیران درتاریخ 10/8/74 باتوجه به مصوبه 30/5/72 مجلس محترم شورای اسلامی، آیین نامه اجرای قانون تمرکز امور تاکسیرانی زیر نظر شهرداریها براساس ماده 84 قانون شهرداری به تصویب رسید و براساس آن درشهرهای دارای بیش از 200 هزارنفرجمعیت سازمانهای مستقلی بنام سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی تشکیل گردید که درهمین راستا اساسنامه سازمان تاکسیرانی شهر یزد درتاریخ 22/3/75 تصویب و سازمان تاکسیرانی یزد در تاریخ 2/10/76 رسماً افتتاح و راه اندازی گردید و با خدمات ارزنده و روز افزون همواره درخدمات مردم شریف بوده و خواهد بود. ان شاا...