بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد

بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز یکشنبه 24 دیماه، بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره و همچنین ریاست سازمان برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص مسایل جاری و برنامه های آتی سازمان بحث ، بررسی و تصمیم گیری شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد