بهره برداری از اولین مسیر اتوبوس گردشگری در شهر میراث جهانی

بهره برداری از اولین مسیر اتوبوس گردشگری در شهر میراث جهانی