برگزاری مسابقات شطرنج شهرداری یزد و کسب رتبه اول، سوم و پنجم توسط پرسنل سازمان حمل و نقل؛

برگزاری مسابقات شطرنج شهرداری یزد و کسب رتبه اول، سوم و پنجم توسط پرسنل سازمان حمل و نقل؛