برگزاری مجلس ترحیم پدر همکار سازمانی آقای آماده شاد از طرف سازمان حمل و نقل؛

برگزاری مجلس ترحیم پدر همکار سازمانی آقای آماده شاد از طرف سازمان حمل و نقل؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل در خصوص ابراز همدردی با خانواده آماده شاد و شادی روح پدر این همکار سازمانی، مجلس ختمی از طرف این سازمان در روز سه شنبه 25 دیماه 1397 در مسجد آستانی زاده واقع در میدان آزادی برگزار گردید؛ لازم به ذکر است در طی این مراسم معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، ریاست سازمان حمل و نقل و جمعی از پرسنل شهرداری و نیز سازمان حمل و نقل حضور داشتند.