برگزاری دوره آموزش ویژه رانندگان تاکسی آژانس سرویس مدارس واتوبوس با حضور پلیس امنیت

برگزاری دوره آموزش ویژه رانندگان تاکسی آژانس سرویس مدارس واتوبوس با حضور پلیس امنیت

 

در این دوره آموزشی معاون سیاسی امنیتی  فرماندار یزدو رئیس سازمان و معاونین حضور داشتند