برگزاری جلسه آموزشی ویژه مسئولین و پرسنل امور اداری شهرداری یزد و سازمان های تابعه؛

برگزاری جلسه آموزشی ویژه مسئولین و پرسنل امور اداری شهرداری یزد و سازمان های تابعه؛

جلسه آموزشی فرآیندهای مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی ویژه مسئولین و پرسنل امور اداری شهرداری یزد و سازمان های تابعه
 
دوشنبه ۲۴ دیماه ۱۳۹۷
 
سالن جلسات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد