برگزاری جلسه آموزشی نکات حفاظتی و ایمنی ویژه پرسنل حجمی و شرکتی سازمان حمل و نقل شهرداری یزد

برگزاری جلسه آموزشی نکات حفاظتی و ایمنی ویژه پرسنل حجمی و شرکتی سازمان حمل و نقل شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز جمعه 23 آذر ماه 1397 جلسه ی آموزشی با عنوان نکات ایمنی و حفاظتی برگزار گردید. این جلسه که در خصوص بالابردن سطح آگاهی و تخصص پرسنل حجمی و شرکتی این سازمان برگزار شده بود کلیه پرسنل حجمی و شرکتی تحت آموزش کامل نکات ایمنی و حفاظتی به مدت 6 ساعت مفید قرار گرفتند. سرفصل های آموزشی این دوره شامل شناسایی شرایط نا ایمن محیط کار و اعمال نا ایمن، آموزش افراد در خصوص استفاده از بکار گیری وسایل ایمنی فردی و چگونگی بکارگیری آن، ارائه راهکارها و طرح تجربیات موفق و نمایش فیلم های آموزشی، آشنایی با استانداردها و الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت کار، آشنایی با روشهای پیشگیری و کنترل حوادث شغلی و بیماریها و آسیب های ناشی از کار بود.