بازدید معاون امور عمرانی استانداری از توقفگاه و اتوبوسهای درونشهری؛

بازدید معاون امور عمرانی استانداری از توقفگاه و اتوبوسهای درونشهری؛

به گزارش روابط عمومی سازمان روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 1398، صادقیان معاون امور عمرانی استانداری در معیت محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری و داوود زارع معاون فنی سازمان از توقفگاه و اتوبوسهای درونشهری دیدن نمود.