بازدید مسئول حراست شهرداری یزد از واحدهای مختلف سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد؛

بازدید مسئول حراست شهرداری یزد از واحدهای مختلف سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز پنجشنبه 22 شهریور ماه 1397 آقای حفیظی، مسئول حراست به اتفاق کارشناسانی از مجموعه حراست شهرداری یزد در سازمان حمل و نقل شهرداری یزد حضور یافته و ضمن بررسی مسائل و مشکلات این سازمان در عرصه حمل و نقل عمومی و ارائه پیشنهادات کاربردی در جهت رفع موانع، کاستی ها و نواقص خدمت رسانی در این عرصه از تمامی واحدهای مختلف سازمان دیدن نمودند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد