بازدید فرماندار، رئیس و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد در معیت رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد از اتوبوس نوروز و اتوبوس ویژه گردشگری یزد؛

بازدید فرماندار، رئیس و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد در معیت رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد از اتوبوس نوروز و اتوبوس ویژه گردشگری یزد؛

بازدید فرماندار، رئیس و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد در معیت رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد از اتوبوس نوروز و اتوبوس ویژه گردشگری یزد
 
دوشنبه 5 فرورین 98