بازدید ریاست سازمان حمل و نقل از شرکت تعاونی تاکسیرانی یزد و جلسه با اعضای هیئت مدیره این مجموعه؛

بازدید ریاست سازمان حمل و نقل از شرکت تعاونی تاکسیرانی یزد و جلسه با اعضای هیئت مدیره این مجموعه؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، در روز پنجشنبه 21 تیرماه 1397، محمد رضا شفیعی ریاست سازمان پس از بازدید از شرکت تعاونی تاکسیرانی یزد در طی جلسه ای با اعضای هیئت مدیره این مجموعه نیز دیدار نمود؛ در این جلسه که به میزبانی شرکت تعاونی تاکسیرانی در محل این مجموعه برگزار گردید، کروغلی رئیس هیئت مدیره این شرکت تعاونی از مسائل و مشکلات پیش روی این مجموعه و نیز گزارشی از پیشرفت ها و فعالیت های انجام شده در طی دوره های گذشته ارائه نمود. همچنین در پایان این جلسه در مورد همکاری دو جالنبه شرکت تعاونی تاکسیرانی و سازمان حمل و نقل بار و مسافر بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد