بازدید ریاست سازمان از کارگاه ساخت سرپناه مکانیزه ایستگاه اتوبوس های شهری

بازدید ریاست سازمان از کارگاه ساخت سرپناه مکانیزه ایستگاه اتوبوس های شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان صبح روز یکشنبه 6 بهمن ماه محمد رضا شفیعی ریاست سازمان به همراه محمد جواد کریمی مشاور فنی و داوود زارع معاون فنی از محل ساخت و ساز سرپناه های مکانیزه ایستگاه های اتوبوس شهری دیدن نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان صبح روز یکشنبه 6 بهمن ماه محمد رضا شفیعی ریاست سازمان به همراه محمد جواد کریمی مشاور فنی و داوود زارع معاون فنی از محل ساخت و ساز سرپناه های مکانیزه ایستگاه های اتوبوس شهری دیدن نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد