بازدید ریاست سازمان از روند بازسازی ناوگان اتوبوس شهری

بازدید ریاست سازمان از روند بازسازی ناوگان اتوبوس شهری

به گزارش روابط عمومی، صبح روزشنبه 14 بهمن، محمد رضا شفیعی ریاست، معاونین فنی و مهندسی و نظارت و بازرسی و همچنین مشاور فنی سازمان با حضور در توقفگاه امام حسین(ع) از روند بازسازی ناوگان اتوبوس شهری بازدید نمودند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد