بازدید از محل استقرار تاکسی سرویس های فرودگاه و بررسی شکایات رانندگان تاکسی

بازدید از محل استقرار تاکسی سرویس های فرودگاه و بررسی شکایات رانندگان تاکسی

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز دوشنبه 14 اسفند 96 بازدیدی توسط ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر یزد به عمل آمد که طی آن اعضای شورا شکایات رانندگان تاکسی سرویس های فرودگاه در خصوص مشکلات استقرار تاکسی های اینترنتی را شنیده و طی جلسه ای این موضوعات را با ریاست سازمان حمل و نقل و مدیر کل فرودگاه بین المللی یزد بررسی نمودند؛ در پایان مقرر گردید این موارد به طور ویژه وخاص در کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر مجدداً مطرح و بررسی به عمل آید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد