ایده خلاقانه یک راننده یزدی در اتوبوس شهری جهت فرهنگسازی لبخند زدن به هم نوع؛

ایده خلاقانه یک راننده یزدی در اتوبوس شهری جهت فرهنگسازی لبخند زدن به هم نوع؛

ایده خلاقانه یک راننده یزدی در اتوبوس شهری جهت فرهنگسازی لبخند زدن به هم نوع؛
شماره تلفن ۱۸۸۹ پاسخگوی شهروندان 
 
روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد