آگهی مناقصه عمومی؛

آگهی مناقصه عمومی؛

آگهی مناقصه عمومی

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد انجام امور مربوط به خرید ، شارژ ، توزیع و فروش کارت بلیط اتوبوس شهری در سطح شهر یزد و حومه را از طریق مناقصه به موسسات دارای مجوز از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واگذار نماید . متقاضیان میتوانند پیشنهادات خود را ضمن رعایت موارد ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  20/12/1397 در سه پاکت سربسته محتوی پاکت الف : شامل تضمین بانکی ، پاکت ب : شامل مدارک و اسناد شرکت و تاییدیه سازمان و پاکت ج : شامل پیشنهاد قیمت به حراست سازمان واقع در سازمان حمل و نقل بار و مسافر تسلیم و رسید دریافت نمایند .

الف ) مشخصات

وضایف شرکت :

خرید ، شارژ ، توزیع و فروش کارت بلیط اتوبوس شهری در سطح شهر یزد و حومه

ب ) شرایط مناقصه

1-     پیشنهاد دهندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ 150.000.000 ريال ، ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا مبلغ ضمانت را نقدا به حساب سپرده 2006493559 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی یزد در وجه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند .

2-     سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد و افراد مذکور حق هیچگونه اعتراضی را در هیچ مرجعی نخواهند داشت .

3-     مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال می باشد . متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را دراین خصوص نخواهند داشت.

4-     سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

5-     به پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد ضمانت نامه معتبر و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-      برنده مناقصه در صورتی که ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ نتایج ( به استثنای ایام تعطیل ) نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده او به نفع سازمان ضبط خواهد شد . بدیهی است سازمان در زمان عقد قرارداد تضمین کافی جهت حسن انجام تعهدات را دریافت خواهد نمود .

7-     شرایط پیش بینی نشده هنگام عقد قرارداد اضافه می گردد .

8-     هزینه درج آگهی ، کارشناسی و کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مناقصه می باشد .

9-     متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 300.000 ریال به حساب 2006493540 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی یزد بنام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند و یا با مراجعه به سازمان نسبت به پرداخت وجه از طریق دستگاه کارتخوان ( pos فروشگاهی ) اقدام نمایند .

10- دریافت و قبول پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/12/1397 بوده و پیشنهادات واصله در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 21/12/1397 با حضور اعضای کمیسیون در محل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد باز و قرائت و تصمیم گیری خواهد شد .

11- سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج و به متقاضیان ارائه خواهد شد .

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به نشانی : میدان صنعت ، ابتدای بلوار شهید دهقان ، جنب جایگاه سوخت CNG مراجعه و یا با شماره تلفن 3-37200401-035 داخلی 233 تماس حاصل نمایند .