آگهی مزایده عمومی واگذاری تبلیغات

آگهی مزایده عمومی واگذاری تبلیغات

آگهی مزایده عمومی واگذاری تبلیغات شیشه عقب اتوبوس و تابلوهای تبلیغاتی پایانه های درونشهری و ایستگاه های مکانیزه