آگهی مزایده تبلیغات سازمان اتوبوسرانی

آگهی مزایده تبلیغات سازمان اتوبوسرانی

آگهی مزایده تبلیغات سازمان اتوبوسرانی  

 سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه در نظر دارد به استناد مجوزهای اخذ گردیده نسبت به واگذاری امور تبلیغات  در سه بخش :

الف : فضای بالای 60 دستگاه سرپناه ایستگاه اتوبوس شهری

ب : فضای دو طرف بدنه اتوبوس به تعداد 20 دستگاه

ج : فضای آخرین شیشه لچکی عقب اتوبوس دو طرف بدنه به تعداد 100 دستگاه اتوبوس

از طریق مزایده کتبی اقدام نماید ، لـذا  در صورت تمایل کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد می توانند  پس از تسلیم فیش واریزی به مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری 1002149846 بانک شهر به نام سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه همه روزه در ساعات اداری شرایط مربوط به  مزایده رااز دبیرخانه سازمان   واقع در یزد ـ بلوار شهید دهقان ـ جنب جایگاه CNG  ـ  سازمان اتوبوسرانی و یا شماره تلفن 2 ـ 7200401 داخلی 30  دریافت نمایند ضمنا" آخرین زمان تحویل پیشنهاد شرکت در مزایده  پایان ساعت اداری مورخ 92/6/23  می باشد 

                                                                                                                                      سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه