آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي


آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد به استناد مجوز شماره 400029942 در نظر دارد امور مربوط به کنترل خطوط اتوبوس درون شهري ، اطلاعات (راهنمای مسافر) ، بازرسي ، خدمات ، نگهداري فضاي سبز و حمل و نقل مسافر در سطح شهر يزد را به صورت حجمي ، با شرايط اختصاصي مناقصه واگذار نمايد . متقاضیان درصورت تمايل به شرکت در مناقصه فوق می توانند مدارک و نرخ پيشنهادي خود را حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 19/08/1400 در سه پاکت (الف) ، (ب) و (ج) لاک و مهر شده (پاکت الف شامل تضمين بانکي ، پاکت ب محتوي سوابق فني و بازرگاني مرتبط با موضوع مناقصه ، فتوکپي برابر اصل  اساسنامه شرکت ،گواهي نامه صلاحيت فعالیت در امور فوق از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و آگهي آخرين تغييرات ، پاکت ج محتوي پيشنهاد قيمت ممهور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده )، به حراست سازمان واقع در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد تحويل و رسيد آن را دريافت نمایند .

خريد اسناد مناقصه از تاريخ 08/08/1400 لغايت 19/08/1400 مي باشد و حداکثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداري يزد تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 19/08/1400 مي باشد . کليه پيشنهادات در ساعت 9:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 20/08/1400 در محل سازمان باز ، قرائت و نتيجه آن حداکثر ظرف مدت هفت روز (به استثناي ايام تعطيل) اعلام مي گردد . حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها ( درصورت داشتن معرفي نامه کتبي ) در جلسه کميسيون مجاز مي باشد .

 1. متقاضيان مي بايست جهت شرکت در مناقصه مبلغ 5.650.000.000 ريال را به حساب شماره 2001135875 بانك تجارت بعنوان سپرده شرکت در مناقصه واريز يا به همان مبلغ ضمانتنامه بانکي ، اسناد خزانه يا اوراق مشارکت بي نام تحويل نمايند .
 2. سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقي خواهد ماند و چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند برابرماده 20 آئين نامه معاملات شهرداري سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد .
 3. مدت قرارداد يکسال  شمسي  و به صورت حجمي  مي باشد .
 4. بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام باشد . بديهي است هرگونه خط خوردگي و شرط باعث ابطال مدارک مي شود .
 5. سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
 6. احراز توان فني و مالي پيشنهاد دهندگان در اختيار سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد مي باشد .
 7.  درصورت بروز حوادث  قهري هيچ  يک از طرفين مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست.
 8.  پيمانکارحق واگذاري کار به غير را ندارد .
 9. در صورت عدم انجام هر يک از تعهدات ، کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد .
 10. درصورت قبولي يا رد پيشنهاد اسناد مناقصه مسترد نخواهد شد.
 11. به پيشنهادهاي ناقص ، مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و پيشنهادهايي که پس از انقضاي مهلت مندرج در آگهي مناقصه واصل گردد ترتيب اثرداده نخواهد شد.
 12. با توجه به ماده 11 آئين نامه معاملات شهرداري هاي مراکز استانها سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل 10% کل مبلغ موردپيمان را به عنوان حسن انجام تعهدات از پيمانکارتضمين بانکي يا اوراق مشارکت بي نام اخذ مي نمايد .
 13. کارفرما اختيار دارد موضوع  مورد معامله را تا 25% کل مورد معامله افزايش يا کاهش دهد .
 14. کليه کسورات قانوني و قراردادي به عهده پيمانکارخواهد بود . اعتباراين پروژه ازمحل اعتبارات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد  بوده و تابع  قوانين وآئين نامه معاملات شهرداري يزد مي باشد.
 15. قرارداد و اسناد مناقصه بايد توسط دارندگان امضايي که از طريق ارائه آخرين آگهي تغييرات روزنامه رسمي احرازمي گردد امضاء  شود .
 16. اين برگ جزء لاينفک اسناد محسوب و بايستي ممهور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده باشد .
 17. رعايت اصل بيست و پنجم قانون اساسي به اين شرح الزاميست : بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلکس، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏
 18. ارائه آناليز قيمت الزامي مي باشد .
 19. هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد .

متقاضيان ميتوانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد به نشاني : ميدان صنعت ، ابتداي بلوار شهيد دهقان ، جنب جايگاه سوخت CNG مراجعه و يا با شماره تلفن 37200401-035 داخلي 247 تماس حاصل نمايند .