آگهي مزايده عمومي؛

آگهي مزايده عمومي؛

آگهي مزايده عمومي

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری يزد به استناد بند 7 مصوبه مورخ 27/10/1397 هيئت مديره درنظردارد مديريت نمايندگي هاي مستقر در پايانه مسافربري غدير ، راه آهن ، پايانه امام علي (ع) ، پايانه دولت آباد و پايانه دروازه قرآن را بصورت قرارداد اجاره ازطريق برگزاري مزايده عمومي به افراد حقوقي ( شرکتها و موسسات حمل ونقل درون شهري داراي مجوز رسمي و معتبر از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد ) واگذار نمايد . متقاضیان میتوانند پیشنهادات خود را ضمن رعایت موارد ذیل و ملاحظه قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  20/12/1397 در سه پاکت سربسته محتوی پاکت الف : شامل تضمین بانکی ، پاکت ب : شامل رزومه کاری ، اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات و پاکت ج : شامل پیشنهاد قیمت به حراست سازمان واقع در سازمان حمل و نقل بار و مسافر تسلیم و رسید دریافت نمایند .

ردیف

نام نمایندگی

قیمت پایه ماهیانه (ريال)

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده (ريال)

 

1

پایانه مسافربری غدیر

000/000/35

000/000/21

 
 

2

پایانه امام علی ع

000/500/4

000/700/2

 
 

3

پایانه دولت آباد

000/700/1

000/000/1

 
 

4

پایانه دروازه قرآن

000/500/1

000/900

 
 

5

راه آهن

000/000/11

000/600/6

 
 
 

 

شرايط شركت درمزايده :

1-       سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقي خواهد ماند و چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند برابر ماده 20 آئين نامه معاملات شهرداري سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد .

2-      سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است . در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد .

3-      در صورتي که يکي از شرکت کنندگان در مزايده در بيش از يکي از نمايندگي ها از نظر قيمت برنده شود ، تشخيص اينکه کدام يک از نمايندگي ها به وي واگذار گردد به عهده کميته فني خواهد بود .

4-      به پيشنهادهاي مشروط ، مبهم و فاقد سپرده و پيشنهادهائي كه بعداز انقضاي مهلت مقرر در آگهي ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

5-      هزينه کارشناسی ، انتشارآگهي ، ماليات ، عوارض ، نقل وانتقال و ساير هزينه هاي متعلقه بعهده برنده مزايده است .

6-      برنده مزايده درصورتي كه ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ نتايج ( به استثناي ايام تعطيل ) جهت انعقاد قرارداد  اقدام ننمايد سپرده او به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

7-      مدت قرارداد یک سال شمسي مي باشد.

8-      شرایط پیش بینی نشده هنگام عقد قرارداد اضافه می گردد .

9-      متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ 300.000 ریال به حساب 2006493540 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی بنام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند و یا با مراجعه به سازمان نسبت به پرداخت وجه از طریق دستگاه کارتخوان ( pos فروشگاهی ) اقدام نمایند .

10-    ساير شرايط در اسناد مزايده قيد گرديده است و پيشنهاد دهندگان بايد يک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي ، امضاء و ممهور به مهر شرکت  نموده  و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند .

11-    دریافت و قبول پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/12/1397 بوده و پیشنهادات واصله در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 21/12/1397 با حضور اعضای کمیسیون در محل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد باز و قرائت و تصمیم گیری خواهد شد.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به نشانی : میدان صنعت ، ابتدای بلوار شهید دهقان ، جنب پمپ گاز CNG مراجعه و یا با شماره تلفن 3-37200401-035 داخلی 233 تماس حاصل نمایید .