اولین جلسه پرسنل حوزه های مختلف سازمان در نوروز 97 با ریاست سازمان

اولین جلسه پرسنل حوزه های مختلف سازمان در نوروز 97 با ریاست سازمان