اهداف و وظایف سازمان

اهداف و وظایف سازمان
اهداف و وظایف

- ترغيب بخشي از رانندگان جهت حضور مستمر تاكسي در سطح شهر حداكثر ظرف مدت يكسال باتعيين وروديه هاي متفاوت و با طراحي و راه اندازي خط ويژه براي دسترسي راحت تر شهروندان به وسائط نقليه عمومي.

- افزايش تعداد حداقل 100دستگاه تاكسي در يكسال آينده به ناوگان تاكسيراني و بسيج آنها در مسيرهاي كم تردد با وروديه هاي متفاوت با توجه به دستور شوراي سازمان .

- راه اندازي شركت تعاوني تاكسي بي سيم دريك سال آينده بمنظور تسريع درامر جابجائي مسافر ضمناً درحال حاضر شركت تاكسي بي سيم آني سير با70دستگاه مشغول بكار مي باشد .

- استمرار اطلاع رساني كامل علاوه بر نصب برچسب و تهيه بليط براي فرودگاه و راه آهن و ترمينال كه همه ساله انجام مي شود از طريق نصب 15عدد تابلو در سطح شهر و تهيه بروشورهاي مناسب و پخش آن درسطح شهر و ايجاد سايت اينترنتي و سيستم گويا براي اطلاع رساني بيشتر و سريع تر

- برگزاري همايش با حضور مسئولين استان درجهت ارشاد و توصيه نكات ايمني و طرز برخورد با مسافرين داخلي و خارجي و همچنين نظافت فردي و تميز نگه داشتن داخل ماشين با توجه به اينكه شهر حالت توريستي دارد .

- ايجاد رقابت سالم در بين تاكسي تلفني ها ازطريق استمرار بازديد ها ي مشترك توسط بهداشت، اماكن، راهنمايي و سازمان تاكسيراني جهت درجه بندي آنها بمنظور بالا بردن ضريب كيفيت كار از جمله بكارگيري خودروهاي كولردار

- صدور مجوز تاكسي تلفني جديد جهت تسريع هرچه بيشتر اياب و ذهاب مسافر.

- استمرار تشكيل كلاس آموزش زبان انگليسي بمنظور ارتباط مكالمه با توريست هاي خارجي و نهايتاً ارائه خدمات بهتر به توريست ها

- ايجاد زمينه مناسب جهت سرمايه گذاري افراد و خريد خودرو با كيفيت برتر .

- استفاده از سيستم گويا بمنظور پاسخگويي سريع به سوالات شهروندان بصورت شبانه روزي 

- اتوماسيون نمودن سيستم اداري «MIS»

- واگذاري بخشي از امور تصدي گري به بخش خصوصي در راستاي اهداف دولت توسط شركت تعاوني تاكسيراني

- تبديل به احسن تاكسيهاي موجود در سطح شهر با پرداخت وام كم بهره

- احداث جايگاه C.NG با همكاري سازمان بهينه سازي درسه نقطه شهر

بيمه تامين اجتماعي رانندگان تاكسي با نرخ تعديل شده كه مهمترين هدف سازمان درحال حاضرمي باشد