انجام تست فشارخون و پایش سلامت کارکنان سازمان؛

انجام تست فشارخون و پایش سلامت کارکنان سازمان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز دوشنبه سوم تیرماه ۱۳۹۸ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و در راستای طرح ملی کنترل و پیشگیری از فشارخون تست فشارخون و پایش سلامت کارکنان سازمان حمل و نقل توسط کارشناسان پایش سلامت مرکز بهداشت شهرستان یزد انجام گرفت.