انجام آزمایشات طرح پایش سلامت پرسنل سازمان حمل و نقل شهرداری یزد؛

انجام آزمایشات طرح پایش سلامت پرسنل سازمان حمل و نقل شهرداری یزد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز شنبه 12 آبان ماه 1397 آزمایشات دوره ای  طرح پایش سلامت کارکنان سازمان حمل و نقل شهرداری یزد در محل این سازمان برگزار گردید و در طی آن آزمایشات مختلف از کلیه پرسنل به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد