انتقاد شهردار از ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد؛

انتقاد شهردار از ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد؛