انتخاب محمد رضا شفیعی، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور؛

انتخاب محمد رضا شفیعی، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور؛