آغاز فرآیند واکسیناسیون مسافرین برونشهری در پایانه مسافربری غدیر با همکاری مرکز بهداشت شهرستان

آغاز فرآیند واکسیناسیون مسافرین برونشهری در پایانه مسافربری غدیر با همکاری مرکز بهداشت شهرستان


آغاز فرآیند واکسیناسیون مسافرین برونشهری در پایانه مسافربری غدیر با همکاری مرکز بهداشت شهرستان