اختصاص کتابخانه کنار سالنی به سازمان حمل و نقل شهرداری یزد با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی یزد؛

اختصاص کتابخانه کنار سالنی به سازمان حمل و نقل شهرداری یزد با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی یزد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی یزد کتابخانه ای به همراه صدها جلد کتاب متنوع و پرکاربرد جهت استفاده ارباب رجوع محترم و نیز پرسنل سازمان تهیه گردید و در معرض استفاده عموم قرار داده شده است.