اجرای گروه سرود در جهت استقبال از میهمانان نوروزی در سالن انتظار پایانه غدیر؛

اجرای گروه سرود در جهت استقبال از میهمانان نوروزی در سالن انتظار پایانه غدیر؛