* جدول نرخ مصوب تاکسی گردشی 1399 (*)

وروديه تا 1 کیلومتر

کيلومتر

 

12,000

3,000

 
 

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.

 

(*) نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس حداکثر 10 درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد.

(*) نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت 22 تا 6 صبح و شش ماه دوم سال از ساعت 21 تا 6 صبح 30 درصد افزایش می یابد.

 
 

 

 

* جدول نرخ مصوب تاکسی بیسیم و تلفنی 1399 (*)

وروديه

کيلومتر

هردقيقه انتظار

 

30,000

10,000

2,500

 
 

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.

 

(*) نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس حداکثر 10 درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد.

(*) نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت 22 تا 6 صبح و شش ماه دوم سال از ساعت 21 تا 6 صبح 30 درصد افزایش می یابد.