ناوگان تاکسی


شرکت تعاونی تاکسیرانی یزد

آدرس:  بلوار صدوقی شمالی، کوچه شماره ۴۱ موتوری سپاه (سندیکا قدیم)،  انتهای کوچه سمت راست، نمایندگی ۴۰۲۱ ایران خودرو - شرکت تعاونی تاکسیرانی یزد

تلفن: ۳۷۲۵۰۰۹۹

نمابر: ۳۷۲۵۰۰۹۶

مسئول: آقای مرتضی کوراوغلی