شرکت های تعاونی اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری یزد

 

نام شرکت

نام و نام خانوادگی مدیرعامل

شماره تلفن شرکت

شماره دورنگار

تلفن همراه

آدرس

شماره یک اتوبوسرانی

علیمحمد شیخعلیشاهی

۰۳۵۳۷۲۰۰۴۰۱

۰۳۵۳۷۲۰۰۳۹۹

09132741581

یزد. میدان امام حسین(ع). جنب ترمینال مسافربری سابق

شماره یک امید شتاب یزد

علی زارع زاده مهریزی

 

 

۰۹۱۳2573860

یزد. بلوار رسالت. روبروی شرکت نفت

شماره چهار اتوبوسرانی

ناصر دهستانی

۰۳۵۳۸۲۶۲۹۰۸

۰۳۵۳۸۲۶۲۹۰۸

۰۹۱۳۲۵۰۵۶۱۴

یزد. ابتدای بلوار شهید دهقان

شماره پنج اتوبوسرانی

رمضان جامعی صفی آبادی

۰۳۵۳۶۲۵۰۱۷۸

۰۳۵۳۶۲۵۰۱۷۸

۰۹۱۳۱۵۲۸۳۴۷

یزد. بلوار ۲۲ بهمن

 نگاه تفت

سید کاظم کاظمیان

۰۳۵۳۲۶۲۳۷۶۳

۰۳۵۳۲۶۲۳۷۶۳

۰۹۱۳۱۵۲۶۵۰۹

یزد. شهرستان تفت. جنب دانشگاه آزاد اسلامی

 سجاد مهریز

نادعلی زارع

۰۳۵۳۲۵۳۲۳۲۱

۰۳۵۳۲۵۳۲۳۲۱

۰۹۱۳۳۵۲۱۹۴۷

یزد. شهرستان مهریز. بلوار امام خمینی(ره)