ناوگان اتوبوس

شرکت های تعاونی اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری یزد

ردیف  نام شرکت  نام و نام خانوادگی مدیرعامل  شماره تلفن شرکت  شماره دورنگار تلفن همراه آدرس
1  شماره یک اتوبوسرانی  علی محمد شیخ علیشاهی ۰۳۵۳۷۲۰۰۴۰۱ ۰۳۵۳۷۲۰۰۳۹۹ ۰۹۱۳۲۷۴۱۵۸۱ یزد. میدان امام حسین(ع). جنب ترمینال مسافربری سابق
2 شماره یک امید شتاب یزد علی زارع زاده مهریزی - - ۰۹۱۳۲۵۷۳۸۶۰ یزد. بلوار رسالت. روبروی شرکت نفت
3 شماره چهار اتوبوسرانی ناصر دهستانی ۰۳۵۳۸۲۶۲۹۰۸ ۰۳۵۳۸۲۶۲۹۰۸ ۰۹۱۳۲۵۰۵۶۱۴ یزد. ابتدای بلوار شهید دهقان
4 شماره پنج اتوبوسرانی  رمضان جامعی صفی آبادی ۰۳۵۳۶۲۵۰۱۷۸ ۰۳۵۳۶۲۵۰۱۷۸ ۰۹۱۳۱۵۲۸۳۴۷ یزد. بلوار ۲۲ بهمن
5 نگاه تفت سید کاظم کاظمیان ۰۳۵۳۲۶۲۳۷۶۳ ۰۳۵۳۲۶۲۳۷۶۳ ۰۹۱۳۱۵۲۶۵۰۹ یزد. شهرستان تفت. جنب دانشگاه آزاد اسلامی
6 سجاد مهریز نادعلی زارع ۰۳۵۳۲۵۳۲۳۲۱ ۰۳۵۳۲۵۳۲۳۲۱ ۰۹۱۳۳۵۲۱۹۴۷ یزد. شهرستان مهریز. بلوار امام خمینی(ره)