اشیا جا مانده

در صورت جا ماندن اشیاء شما در وسایل نقلیه عمومی می توانید با شماره تلفن 

۱۸۸۹

تماس برقرار نموده و یا جهت تحویل حضوراً به واحد نظارت و بازرسی 

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

واقع در :

میدان صنعت – ابتدای بلوار شهید دهقان – جنب پمپ گازCNG

مراجعه نمایید.

تلفن سازمان: ۳۷304901

نمابر : ۳۷۲۰۰۳۹۹

​​​